Naudzubillah, Inilah 14 Macam Perbuatan Dosa Besar Dalam Islam

Naudzubillah, Inilah 14 Macam Perbuatan Dosa Besar Dalam Islam

author photo
Naudzubillah, Inilah 14 Macam Perbuatan Dosa Besar Dalam Islam

Naudzubillah, Inilah 14 Macam Perbuatan Dosa Besar Dalam Islam


Dosa merupakan sebuah perbuatan yang dianggap melanggar agama atau hukum yang telah ditetapkan Allah SWT. Dalam agama Islam, Perbuatan dosa ada yang dikategorikan dosa besar dan ada pula yang dihukumi dosa kecil.

Postingan ini hanya sekedar mengingatkan sesama saudara, bukan berniat untuk menggurui. Apa sajakah yang termasuk 14 macam daftar dosa paling besar menurut Islam? Berikut ini adalah jawabannya,

1. Syirik (Menyekutukan Allah SWT)

Tentang hal ini Allah SWT berfirman:

"Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari (syirik) itu, bagi siapa yang dikehendaki-Nya". (An Nisaa: 48).

Dan Allah SWT berfirman:

"Sesungguhnya orang yang mempersekutukan (sesuatu dengan) Allah, maka pasti Allah mengharamkan kepadanya surga". (Al Maidah: 72)

2. Berputus Asa Dari Mendapatkan Rahmat Allah SWT

Tentang hal ini Allah SWT berfirman:

"Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah, melainkan kaum yang kafir".(Yusuf: 87).

3. Merasa Aman Dari Ancaman Allah SWT

Tentang hal ini Allah SWT berfirman:

"Tiadalah yang merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang merugi." (Al A'raaf: 99)

4. Berbuat Durhaka Kepada Kedua Orang Tua

Karena Allah SWT mensifati orang yang berbuat durhaka kepada kedua orang tuanya sebagai orang yang jabbaar syaqiy 'orang yang sombong lagi celaka'.

Tentang hal ini Allah SWT berfirman:

"Dan berbakti kepada ibuku, dan Dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka". (Maryam: 32).

5. Membunuh

Tentang hal ini Allah SWT berfirman:

"Dan barangsiapa yang membunuh seorang mu'min dengan sengaja, maka balasannya ialah Jahannam, kekal ia di dalamnya". (An Nisaa: 93).

6. Menuduh Wanita Baik-baik Berbuat Zina

Tentang hal ini Allah SWT berfirman:

"Sesungguhnya orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik, yang lengah lagi beriman (berbuat zina), mereka kena la'nat di dunia dan akhirat, dan bagi mereka azab yang besar". (An Nuur: 23)

7. Memakan Riba

Tentang hal ini Allah SWT berfirman:

"Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila". (Al Baqarah: 275)

8. Minum minuman Keras

Tentang hal ini Allah SWT berfirman:

Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamr, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaithan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaithan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian diantara kamu lantaran (meminum) khamr dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan shalat, maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu). (QS. Al-Maidah : 90-91)

9. Lari Dari Medan Peperangan

Maksudnya, saat kaum Muslimin diserang oleh musuh mereka, dan kaum Muslimin maju mempertahankan diri dari serangan musuh itu, kemudian ada seseorang individu Muslim yang melarikan diri dari peperangan tersebut.

Tentang hal ini Allah SWT berfirman :

"Barangsiapa yang membelakangi mereka (mundur) di waktu itu, kecuali berbelok untuk (siasat) perang atau hendak menggabungkan diri dengan pasukan yang lain, maka sesungguhnya orang itu kembali dengan membawa kemurkaan dari Allah, dan tempatnya ialah neraka Jahannam. Dan amat buruklah tempat kembalinya". (Al Anfaal: 16)

10. Memakan Harta Anak Yatim

Tentang hal ini Allah SWT berfirman :

"Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka)". (An Nisaa: 10)

11. Berbuat Zina

Tentang hal ini Allah SWT berfirman:

"Barangsiapa yang melakukan demikian itu, niscaya dia mendapat (pembalasan) dosa (nya), (yakni) akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat dan dia akan kekal dalam azab itu". (Al Furqaan: 68-69)

12.  Main Judi dan Mengundi Nasib

Tentang hal ini Allah SWT berfirman:

Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamr, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaithan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaithan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian diantara kamu lantaran (meminum) khamr dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan shalat, maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu). (QS. Al-Maidah : 90-91)

13. Meninggalkan Sholat

Seorang ulama besar, Ibnu Qayyim Al Jauziyah, dalam kitabnya Ash Sholah wa Hukmu Tarikiha, hal. 7, mengatakan, ”Kaum muslimin tidaklah berselisih pendapat (artinya mereka sepakat) bahwa meninggalkan shalat wajib (shalat lima waktu) dengan sengaja adalah dosa besar yang paling besar dan dosanya lebih besar dari dosa membunuh, merampas harta orang lain, berzina, mencuri, dan minum minuman keras. Orang yang meninggalkannya akan mendapat hukuman dan kemurkaan Allah serta mendapatkan kehinaan di dunia dan akhirat.”

14. Memutus Tali Silaturahim

Rasullullah SAW bersabda, “Tidak akan masuk surga orang yang memutus hubungan kekerabatan (HR Bukhari dan Muslim)

Hendaknya kita selalu saling menyayangi dan menghindaripermusuhan, baik dalam keluarga maupun terhadap sesama muslim Allah SWT juga telah memerintahkan kita untuk selalu berbuat baik kepada kerabat atau keluarga sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan dengan sesuatupun. Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu Bapak, karib kerabat, anak anak yatim,orang orang yang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahayamu, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang orang yang sombong dan membangga – banggakan diri, (QS. Annisa : 36)Cara Taubat Setelah Melakukan Perbuatan Dosa Besar:

Di dalam Al Quran di sebutkan bahwa Allah SWT akan mengampuni semua dosa kecuali syirik artinya dengan bertaubat secara nashuha dan berusaha sekuat tenaga untuk tidak mengulangi perbuatan dosa tersebut insya Allah akan diampuni dan diterima taubatnya. Namun jika dosa yang dilakukan berkaitan dengan hak hak adami atau manusia contohnya perbuatan mendzalimi orang lain maka harus meminta maaf kepada yang bersangkutan. Wallahu'alam.

Ya Allah, kami bertaubat padaMu atas kesalahan dan semua dosa yang kami perbuat. Kepada siapa lagi Ya Allah aku meminta ampun selain kepadamu Ya Rabb. Aamiin Ya Rabbal'alamiin.
Next article Next Post
Previous article Previous Post